Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/kursbnbupdate.php on line 5

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 7

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/leonia.php on line 4
123456789
Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/sofibor.php on line 4
::BIC::
НАЧАЛО  
    

НОВИНИ

Обявление за продажба на акции от "Папас олио" АД по ЗОЗ / 25-01-2011

„Папас-олио” АД, ЕИК 838175022, в качеството си на заложен кредитор по особени залози, чрез лицензирания инвестиционен посредник „Балканска инвестиционна компания” АД, продава от свое име и за сметка на залогодателя пакет от 4 560 900 (четири милиона, петстотин и шестдесет хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции от капитала на „Папас-олио” АД, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, при цена на пакета от 3 534 381,68 (три милиона петстотин тридесет и четири хиляди и триста осемдесет и един и 0,68) лева. Особените залози в полза на „Папас-олио” АД върху продаваните 4 560 900 броя обикновени поименни безналични акции от капитала му са учредени с Договор за залог на безналични ценни книжа от 19.03.2008 г. и с Договор за залог на безналични ценни книжа от 10.06.2008 г., вписани са в Централен депозитар АД с рег. № 2974Л31032008 и с рег. № 3081Х12062008 и „Папас-олио” АД е вписало пристъпване към изпълнение по тях. Информация относно продажбата може да получите в офиса на ИП "Балканска инвестиционна компания" АД.


назад